Kurserne

Kursus for rådhusbetjente og vagter.

Rådhusbetjente og vagter har som regel en servicefunktion på det kommunale tjenestested i forhold til borgerne og de ansatte, men som regel er det også dem, der bliver tilkaldt, når der er porblemer med en borger, der opfører sig uhensigtsmæssigt.

Kursets målsætning er at sætte rådhusbetjenten i stand til kommunikativt at fungere i rollen, ligesom de skal virke tryghedsskabende både overfor borgerne og personalet.

Kursus for sagsbehandlere i jobcenter, borgerservice, institutioner m.v .

Sagsbehandlere og ansatte i diverse institutioner, borgerservice m.v. skal bringe samfundets beslutninger d.v.s. love, vedtægter m.v. til udøvelse i samfundet. Det kan give begrænsninger i borgernes muligheder i forhold til egne ønsker, sanktionering når borgere ikke lever op til de regler, som samfundet har sat, eller borgerne ønsker blot, at reglerne skulle være anderledes.

Ansatte, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv løber derfor til tider en risiko for at blive udsat for borgeres vrede i form af hån, chikane, trusler og vold.

Kursets skal sætte den ansatte og dennes bagland i form af ledelse og kolleger i stand til at håndtere hændelserne og eventuelle efterfølgende reaktion på hændelsen.

Kursus for sundhedspersonale på sygehus og hjemmesygeplejersker, hjemmehjælpere m.v.

Ansatte i sundhedssektoren er udsat for chikane, hån, skælsord, trusler og vold på grund af arbejdsets karakter. Borgere/patienter/pårørende får ikke deres forventninger opfyldt, der er for lang ventetid på behandling eller undersøgelse, hjemmesygeplejersken eller hjemmehjælperen udfører ikke arbejdet godt nok efter den pårørendes mening, hvorfor denne gruppe er særlig udsat.

Kurset skal sætte den ansatte i stand til så vidt muligt at håndtere situationen, mens den foregår og efterfølgende. Ledelse og kolleger skal endvidere sættes i stand til at håndtere den ansatte, der har været udsat for en belastende hændelse.

Kurser for alle, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv:

Dette gælder uanset om pågældende er ansat som  privat udbyder eller i offentlig tjeneste

Private udbydere er f.eks. samarbejdsvirksomheder til jobcentrer eller f.eks. Falck, der driver ambulance og brandvirksom, som er en offentlig påhvilet opgave, der er udbudt i privat licitation